Екодом 2007
Строителство на къщи, груб строеж, дървени сглобяеми къщи в град Божурище, София

Цени

СТРОИТЕЛСТВО

Цената за дървена сглобяема къща ( монолитна) е от 390 €/кв.м. до ключ.(в зависимост от КСС и цените на материалите)
Направата на Покривната конструкция с тенекеджийски работи - труд и материали е от 120 €/кв.м

Цената Може да се промени с  до 15% в зависимост от:

 • Желана функционалност на помещенията и квадратура
 • Енергийна ефективност и комфорт на сградата
 • Естетически критерии и особености
 • Материали с по-висок клас на защита, изцяло съобразени с предпочитанията на клиента. В този случай възможностите са неограничени, което
 • осигурява допълнителна защита на цялата сграда или на определени елементи от нея.

ФУНДАМЕНТ

 • РАВЕН ТЕРЕН: Цените започват от 120 €/кв.м.(в зависимост от КСС и цените на материалите) при равен терен, когато височината на фундамента е близка до височината на терена.
 • ВИСОК ФУНДАМЕНТ: Цената се увеличава до 100 €/кв.м. при равен терен и фундамент, изискващ по-голяма височина.
 • НАКЛОНЕН ТЕРЕН: При наклонен терен и обособяване на различните нива, цената се увеличава до 130 €/кв.м..
 • МАЗЕ: Изграждането на фундамента на мазе е прецизен процес, чиято цена варира до 190 €/кв.м. Тя може да се посочи след геодезическо заснемане.

Фундаментът е основата, върху която се строи и се определя като най-важната част от всеки дом. Качественото, прецизно изпълнение гарантират сигурността на сградата.

Изпълнението по бетоновия фундамент и хидроизолацията над него зависят от характеристиките на терена: равен или наклонен; големина и височина на фундамента над терена; възможности за изграждане на различни нива; обособяване на мазе.

Този етап включва изкоп, изграждане на фундамент и обратен насип. 

 1. ПРОЕКТИРАНЕ,АКТОВЕ,ПРОТОКОЛИ,УЗАКОНЯВАНЕ
 2. ИДЕЕН ПРОЕКТ: 15 лв./кв.м.
 3. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ: 20 лв./кв.м
 4. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на техническия проект с изисквания към строежите: 800 лв.
 5. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО, съгласно наредба №3 от 31.07.2003 г.: 3 800 лв.
 6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ извън обхвата на основния строеж 

ЕКОДОМ  оказва съдействие при издаване на всички необходими документи от съответните институции и дружества.

1. ИДЕЕН ПРОЕКТ – 15 лв./кв.м.

ЕКОДОМ може да изготви идеен проект за строеж, като сумата се приспада при подписване на договор за строителство.

Необходими документи за изготвяне на идеен проект:

Документ за собственост
Актуална скица
Геодезическо заснемане

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ – 20 лв./кв.м

Техническият проект, изготвен от ЕКОДОМ въз основа на одобрения от клиента идеен проект, включва проекти по част архитектура, конструкция, електро, ВиК, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, доклад за съответствие по част енергийна ефективност, геодезия (вертикална планировка), план за безопасност и здраве, пожарна безопасност, изготвени в съответствие с наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРОЕЖИТЕ - 800 лв.

Изготвя се от регистрирана фирма-консултант, при което квалифицирани специалисти проверяват всички документи на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142, ал.5 от ЗУТ. ЕКОДОМ има ангажимент по договор да организира процедурите по издаване на доклада за съответствие.

Следва одобряване на техническия проект и получаване на разрешение за строеж от съответната община.

4. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №3 ОТ 31.07.2003 г. – 3 800 лв.

 • Удостоверение от СГКК
 • Технически паспорт
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ОСНОВНИЯ СРОЕЖ

 • Обзавеждане.
 • Оборудване на дворно пространство. 

БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ

Условия за получаване на жилищен кредит:

 • стандартни изисквания за банково финансиране;
 • оферта за строителство, изготвена от ЕКОДОМ 2007 ООД

Съдействаме на своите клиенти при банково финансиране