Екодом 2007
Строителство на къщи, груб строеж, дървени сглобяеми къщи в град Божурище, София

Проектантски услуги

ПРОЕКТИРАНЕ,АКТОВЕ,ПРОТОКОЛИ,УЗАКОНЯВАНЕ

1. ИДЕЕН ПРОЕКТ: 15 лв./кв.м.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ: 20 лв./кв.м

3. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на техническия проект с изисквания към строежите800 лв.

4. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО, съгласно наредба №3 от 31.07.2003 г.3 800 лв.

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ извън обхвата на основния строеж

 

 

ЕКОДОМ  оказва съдействие при издаване на всички необходими документи от съответните институции и дружества.

1. ИДЕЕН ПРОЕКТ – 15 лв./кв.м.

ЕКОДОМ може да изготви идеен проект за строеж, като сумата се приспада при подписване на договор за строителство.

Необходими документи за изготвяне на идеен проект:

  • Документ за собственост
  • Актуална скица
  • Геодезическо заснемане

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ – 20 лв./кв.м

Техническият проект, изготвен от ЕКОДОМ въз основа на одобрения от клиента идеен проект, включва проекти по част архитектура, конструкция, електро, ВиК, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, доклад за съответствие по част енергийна ефективност, геодезия (вертикална планировка), план за безопасност и здраве, пожарна безопасност, изготвени в съответствие с наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРОЕЖИТЕ – 800 лв.

Изготвя се от регистрирана фирма-консултант, при което квалифицирани специалисти проверяват всички документи на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142, ал.5 от ЗУТ. ЕКОДОМ има ангажимент по договор да организира процедурите по издаване на доклада за съответствие.

Следва одобряване на техническия проект и получаване на разрешение за строеж от съответната община.

4. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №3 ОТ 31.07.2003 г. – 3 800 лв.

  • Удостоверение от СГКК
  • Технически паспорт
  • Удостоверение за въвеждане в експлоатация

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ОСНОВНИЯ СРОЕЖ

  • Обзавеждане.
  • Оборудване на дворно пространство.

 

БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ

Условия за получаване на жилищен кредит:

  • стандартни изисквания за банково финансиране;
  • оферта за строителство, изготвена от ЕКОДОМ 2007 ООД

Съдействаме на своите клиенти при банково финансиране.