Екодом 2007
Строителство на къщи, груб строеж, дървени сглобяеми къщи в град Божурище, София

Необходими документи

Необходими документи за проектиране и предаване на проектната документация

 1. Документи за собственост на терена /парцела/;
 2. Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план /издава се от главния архитект на общината и е валидна 6 месеца/;
 3. Становища и данни от експлоатационните дружества:
 • становище за присъединяване към електрическата мрежа или съгласувана виза /издава се от местното електроразпределително дружество - заявяват се необходимите за обекта мощности. За нашите типови проекти е необходимо да поискате до 15 КW./;
 • становище за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система на “ВиК” или съгласувана виза /издава се от местното ВиК дружество/;

За предаване на проектната документация са необходими документите по т.2 и т.3. Документа за собственост ви е нужен за издаване на скицата с виза за проектиране и впоследствие за внасяне на документацията за разрешение за строеж.

НЕОБХОДИМИ ИЗХОДНИ ДАННИ

 1. Геодезическо заснемане на терена /необходимо е за правилното ситуиране на къщата в парцела и прикрепяне на сградата към терена/;
 2. Геоложки и хидроложки проучвания на терена /необходими са за прецизиране на проекта по част Конструкции/;

Изходните данни са индивидуални за всеки отделен парцел. Те се изготвят от специалисти по съответните части. Изходните данни са задължителни за предаване на коректна проектна документация. Ако вие не познавате такива специалисти можете да изискате от нас да ви я изготвим при допълнително договаряне.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВАТ ПРОЕКТИТЕ НА КЪЩИ !

 1. Авторски надзор по част архитектура;
 2. Авторски надзор по част конструкции /задължителен - извършва се от конструктора проектант по време на строителството - по отделен договор/;
 3. Външни връзки към проекта по част Електроинсталации;
 4. Външни връзки към проекта по част ВиК;
 5. Проект за озеленяване;
 6. Геоложки и хидроложки проучвания на терена;
 7. Геодезическа снимка и вертикална планировка.
 8. Доклад за оценка на съответствие на част "Енергийна ефективност".