Екодом 2007
Строителство на къщи, груб строеж, дървени сглобяеми къщи в град Божурище, София

За нас

ЕКОДОМ 2007 ООД   КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ - ПРОТОКОЛ No. 1245 / 20.06.2019

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № I - TV 020363

1.4 строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)
II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение № V - TV 014150

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности
Срок на валидност на контролния талон: 30.10.2022 г. 

Фирмата се занимава със строителството на жилищни, нежилищни сгради и строителни ремонти.Дървени сглобяеми къщи.Строителство до ключ.